[killsound cf] Killsound TXT

Killsound CF: Killsound TXT setup Killmark CF là hình thức thay đổi các file hình ảnh killmark mặc định trong bỗng Kích thành các file hình ảnh killmark mang các chủ đề riêng, mỗi bộ killmark gồm nhiều các hình ảnh thích hợp với mỗi chủ đề cũng như vũ trang game thủ dùng để […]

January 31, 2016 1887 0